Store Bededag

Træder i kraft i 2024

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget “lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag”. Formålet med loven er at sikre, at store bededag bliver en almindelig arbejdsdag. Loven sikrer derudover, at lønmodtagere, der får forøget deres arbejdstid som følge heraf, får et løntillæg for det ekstra arbejde.
Selve afskaffelsen af store bededag som helligdag sker med virkning fra 1.
januar 2024, hvor loven træder i kraft.

Fremover en almindelig arbejdsdag

Loven indebærer, at særlige løn- og ansættelsesvilkår som er gældende på helligdage ikke finder anvendelse på store bededag, jf. lovens § 2, Herunder bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær, som findes i anden lovgivning, kollektive overenskomster og aftaler, individuelle aftaler, ensidigt fastsatte regler eller tilsvarende.


Det betyder i praksis, at virksomheder ikke længere er bundet af særlige vilkår overfor deres medarbejdere, som udelukkende er gældende på helligdage. Særlige lønforhold, ret til at holde fri mm. frafalder derfor.

Loven har dog ikke til formål at indskrænke lønmodtagernes ret til at holde fri på store bededag, blot at fjerne dagen som helligdag. Det står derfor lønmodtageren frit for at afholde ferie som på en normal arbejdsdag, som i stedet hører under ferieloven.

 

Månedslønnede lønmodtagere

Formålet med loven har ikke været at forringe lønmodtagernes forhold. Der er derfor jf. §3,  lagt op til at lønmodtagere, der får fast månedsløn som kompensation vil modtage et løntillæg på 0,45% af årslønnen. 
Tillægget omfatter lønmodtagere som modtager en fast løn for en given periode, uanset hvor mange helligdage der indgår i denne. Dermed har lønmodtagere der bliver aflønnet efter antallet af præsterede timer ikke omfattet. 

Der vil derfor for den omfattede gruppe, hver måned blive optjent 0,45% af den faste månedsløn. Afregningen af tillægget kan enten ske månedligt, eller to gange årligt sammen med lønnen for maj og august.

Timelønnede lønmodtagere

Forøges arbejdstiden i medfør af § 2, stk. 1, vil lønmodtagere, der aflønnes for det udførte antal timer, den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage af arbejdsgiveren ved arbejde udført på store bededag, eventuelt med tillæg for overarbejde eller andet arbejde, som efter aftale honoreres særskilt. Dette kan efter forarbejderne til loven f.eks. være aftentillæg eller andre tillæg, som der også kan være ret til på almindelige arbejdsdage.

Der sker derfor ikke nogen ændring i hvordan disse skal aflønnes fremover, udover at de naturligvis skal modtage løn for de timer de arbejder på store bededag. Der skal ikke afregnes tillæg ligesom for månedslønnede.