Nyerhvervede udlejningsejendomme

Der gælder en særlig skattemæssig regel, som kaldes for Procentreglen der giver dig et fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse. Dog gælder reglen ikke for forbedringsudgifter på ejendommen.

Procentreglen gælder fra det tidspunkt du køber udlejningsejendommen og de næste 3 ejerår. Det første ejerår begynder på det tidspunkt, hvor ejendommen er erhvervet. Som hovedregel sikrer procentreglen dig et skattemæssigt fradrag, for de omkostninger der har været på ejendommen som vedligeholdelse.

Følgende nyerhvervede udlejningsejendomme gælder for Procentreglen:

  • En- og tofamiliehuse er det 35% af den årlige lejeindtægt eksklusive evt. varmebidrag.
  • Ejerlejlighed er det 25% af den årlige lejeindtægt.
  • Forældreejerlejligheder er det 25% af den årlige lejeindtægt.
  • Andre udlejningsejendomme, der udlejes erhvervsmæssigt er det 25% af den årlige lejeindtægt.

Du skal dog planlægge hvornår du vil afholde omkostningerne til vedligeholdelse da afholdte omkostninger der overstiger 25%/35% af den årlige huslejeindtægt i det enkelte ejerår ikke kan fremføres til fradrag i de efterfølgende ejerår, selvom maksimumsfradraget ikke er udnyttet for disse år.

Hvis du ikke har udnyttet fradraget i 1. ejerår, giver procentreglen dig en mulighed for at udnytte fradraget i 2. og 3. ejerår.

Bemærk at Procentreglen finder ikke anvendelse, hvis en ejendom, der tidligere har været anvendt af ejeren til beboelse, overgår til erhvervsmæssig udlejning, medmindre fristen på tre ejerår kan overholdes.