Kontrollerede transaktioner

Der er forvirring om emnet. Og ny omtale formindsker ikke forvirringen. Se 3 forskellige problemstillinger nedenfor:

Kontrollerede transaktioner er det typiske navn for transaktioner mellem selskaber og personer, hvor personen har bestemmende indflydelse over selskabet. Samt transaktioner mellem selskaber, hvor det ene selskab har bestemmende indflydelse over det andet.

Transfer pricing dokumentation

Selskaber der har bestemmende indflydelse over hinanden, skal indsende transfer pricing dokumentation som er dokumentation for, hvordan de fastsætter priser ved handel mellem sig. Dette skal sikre, at overskud ikke flyttes rundt mellem selskaberne. Kravet gælder kun større selskaber, som alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, har over 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på over 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på over 250 mio. kr. De som kommer under grænserne, skal alene lave skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for kontrollerede transaktioner mellem DK og ikke-EU/EØS-lande som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Dokumentation skal udarbejdes løbende og indgives til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen. Bekendtgørelsen om transfer pricing dokumentationen kan ses her.

Nu har Skattestyrelsen sent lovforslag i høring, som vil fritage rent danske koncerner for kravet, når der ikke er transaktioner med udlandet.

Indberetning af kontrollerede transaktioner

Når (også et mindre) selskab har transaktioner med et andet selskab som man enten har bestemmende indflydelse over, eller selv bliver kontrolleret af, skal oplysninger om transaktionerne indberettes til Skattestyrelsen. Dette gælder også hvis selskabet har transaktioner med fysisk ejer, som har bestemmende indflydelse.

For selskaber er det en del af selskabets selvangivelse. For fysisk ejer indgives oplysninger på en særlig blanket, typisk sammen med selvangivelsen for den pågældende person.

Indberetning af kontrollerede transaktioner omfatter rigtig mange personer i Danmark, og det blev genindført i 2019, at der ikke er nogen beløbsgrænse for dette, så selv små selskabers, kontrollerede små transaktioner skal indberettes til skattemyndighederne. Skemaet hedder 04.021. Indberetning sker elektronisk her. Man kan læse lidt yderligere via Skattestyrelsens beskrivelse her. Bemærk at blanketten skal indsendes af alle personer som har bestemmende indflydelse på et selskab, uanset om der er sket transaktioner eller ej.

Der skal oplyses, hvis der har været kontrollerede transaktioner, udover indberettet kontant udbytte samt indberettet kontant løn / A-indkomst, samt løn i form af fri bil og/eller fri telefon, der er indberettet som A-indkomst. Dvs. husleje skal indberettes, ligesom udlån til selskabet, renter osv. skal indberettes. Og anden samhandel af varer eller ydelser osv.

Forlænget ligningsfrist

Der er normalt en ligningsfrist (frist for varsling af en ændring af en skatteansættelse) på tre år og fire måneder efter indkomståret. Ved kontrollerede transaktioner er fristen imidlertid 5 år og 4 måneder. Det vedrører også ganske små selskaber, og kan fx være skattefri kørselsgodtgørelse eller fri bil fra selskab til kapitalejer.

Ved bestemmende indflydelse skal medregnes egne kapitalandele, ægtefællers kapitalandele og andre nærtstående. Det vil sige 2 ægtefæller som ejer et selskab med 30% hver, er altså begge omfattet af den forlængede ligningsfrist, når de har transaktioner med selskabet.

Hvis den ene ægtefælle ikke er medejer, er denne ikke omfattet af den forlængede ligningsfrist, selv om den anden ægtefælle har bestemmende indflydelse. Det viser denne afgørelse fra 17.5.2021 om en ægtefælles kørselsgodtgørelse.

Kontakt os hvis du vil vide mere