Husk at omregistrere iværksætterselskabet

Husk at få omregistreret til ApS inden 15.oktober 2021, hvis ikke selskabet skal tvangsopløses.

Omregistrering krævet

Alle IVS’er skal omregistreres til anpartsselskaber inden 15. oktober 2021. Ellers vil Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, efter hvilken selskabet bliver tvangsopløst, med de skatteretlige og selskabsretlige konsekvenser en tvangsopløsning har. Disse er bl.a. at Skifteretten udpeger en likvidator, som efter at have klarlagt aktiver og passiver, samt hævet sit eget honorar, udlodder resten til ejer (hvis der er noget). Selskabet lukkes herefter. Skattestyrelsen kan have en holdning til, hvilken værdi udlodningen skatteretligt har.

Omregistrering kan gøres relativt nemt

En omregistrering fra IVS til ApS vedtages af generalforsamlingen. Der er krav om selskabskapital på 40.000 kr.

Nogle er afventende med at omregistrere, hvis der er negativ egenkapital. Det er der imidlertid ikke grund længere, efter at en lovændring i 2020 gjorde det muligt at omregistrere et iværksætterselskab til anpartsselskab, selv med en negativ egenkapital, så længe der etableres en positiv selskabskapital på mindst 40.000 kr. I forbindelse med omregistrering skal reserven overføres til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse.

Eksempel: Et iværksætterselskab har ikke er nogen reserve for iværksætterselskab (fordi selskabet aldrig har haft overskud), og ikke andre reserver under egenkapitalen som kan anvendes til at etablere selskabskapital. Der er en kapital på 1 kr. Dertil kommer negative frie reserver (overført overskud fra tidligere år) på -100.001 kr. Egenkapitalen udgør ifølge seneste regnskab således minus 100.000 kr. Samtidig har selskabet en gæld til kapitalejer på 100.000 kr. Der skal tages højde for hvordan selskabet har udviklet sig fra sidste balancedato og indtil omregistreringstidspunktet, men i dette eksempel arbejdes ud fra en forudsætning om at selskabet ikke har haft aktivitet eller transaktioner i perioden. 

Selskabet kan nu konvertere 39.999 kr. fra mellemregningen med kapitaler, til selskabskapital. Herefter kan selskabet omregistreres, idet der nu eksisterer en selskabskapital på 40.000 kr. Der skal ikke laves vurderingsberetning i forbindelse med konverteringen.

Det er generalforsamlingen/ledelsen som har ansvaret for konverteringen. Generalforsamlingen / konverteringen og omregistreringen, registreres på www.virk.dk.

 

Der findes også andre metoder for at etablere en selskabskapital på 40.000 kr. Dette kan fx ske ved overførsel fra positive frie reserver (overførte overskud fra tidligere år), kontant indskud (som skal bekræftes af tredjemand), indskud af andre værdier end kontanter (som kræver vurderingsberetning fra revisor) mv.

Der skulle stadig ske binding i 2020 regnskabet

Når et iværksætterselskab aflægger regnskab, skal der bindes mindst 25% af årets overskud på en særlig ”reserve for iværksætterselskaber” under egenkapitalen.

Der kan opstå spørgsmål ifm. årsregnskab for kalenderåret 2020 eller 2020/2021, om hvorvidt der skal ske en binding, hvis selskabet efterfølgende alligevel omregistrerer sig efterfølgende. Det skal der. Dog kun indtil selskabskapital og reserve tilsammen udgør 40.000 kr. Reserven må ikke formindskes medmindre selskabskapital samtidig forøges.

Reserve for iværksætterselskab skal overføres til selskabskapitalen i sin helhed, ved omregistrering til anpartsselskab.

Kontakt os hvis du vil vide mere