Kompensation for faste udgifter

Opdateret d. 18.12.20

Kompensationsordningen hjælper virksomheder med at få minimeret deres faste omkostninger. Der er kommet nye regler/vilkår. Kompensationsordningen er omfattende og vil inkluderer mange virksomheder. Branche og art er uden betydning.

Virksomheder kan få kompensation fra 25% – 100% af de faste dokumenterbare udgifter i en periode, hvor omsætningen er i markant nedgang. Faste udgifter dækker over eksempelvis husleje,  renteudgifter eller kontraktbunde aftaler (leasing).

Kompensationsgraden afhænger af, hvor meget omsætning, der er mistet på grund af Covid19/Coronavirus.

– Påbudt lukning giver 100% i den lukkede periode.
– Et omsætningsfald på 80-100% giver en kompensation på 80%
– Et omsætningsfald på 60-80% giver en kompensation på 50%
– Et omsætningsfald på 35-60% giver en kompensation på 25%

Krav

Ifm. kompensationsordningen er der nogle krav. Dog gælder ordningen for alle virksomheder uanset branche.

– Virksomheden skal opleve et omsætningsfald på min. 35%.
– Kompensationen lyder på 25-80% på faste udgifter
– For virksomheder der er pålagt at have lukket er der 100% kompensation i den periode, de er pålagt lukning.
– Ordningen gælder fra 09.03.20-08.07.20. Ordningen er blevet forlænget siden første udmelding. Der skal ansøges flere gange, hvis ansøgningen ønskes forlænget fra 3 måneder til 4 måneder.
– I tilfælde hvor omsætningen ikke er faldet min. 35%, skal kompensationen tilbagebetales.
– Virksomheden skal med tro og love erklæring bekræfte, at omsætningen er faldet med min. 35%.
– De faste udgifter må ikke være mindre end 12.500 kr. i en 3-måneders periode for at få kompensation.
– Der kan maksimalt opnås en kompensation på 110 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
– Virksomheder med underskud i 2019 vil blive reduceret med 25% i den beregnede kompensation . Der kan dog anvendes en anden referenceperiode, der kan ændre på denne beskæring.
– Virksomheder, der har base i skattely lande, kan ikke modtage kompensation.
– Tro-og-love erklæring om, at der ikke udbetales udbytte for 2020 og 2021.

Hvornår kan man få kompensation for faste omkostninger ?

Nedenfor gives eksempler på omkostninger, hvor der kan modtages kompensation samt hvilke omkostninger der ikke giver ret til kompensation.

Eksempler på omkostninger som dækkes:
Der er nedenfor givet en række eksempler på faste omkostninger, som i udgangspunktet vil blive dækket. Listen er ikke udtømmende. Det skal også bemærkes, at de oplistede omkostninger vil ikke blive dækket, i det omfang de er omsætningsbestemte i den specifikke virksomhed.

– Husleje
– Leje- og leasingomkostninger
– Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
– Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
– Omkostninger til el og opvarmning
– Ejendomsskatter
– Licenser på anvendelse af software m.v.
– Abonnementer (herunder forsikringer)
– Revision m.v. af årsregnskaber
– Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.

Eksempler på omkostninger som ikke dækkes
Nedenfor er der eksempler på variable omkostninger, som ikke vil blive dækket i forbindelse med denne kompensationsordning. Listen er ikke udtømmende.

– Vareforbrug
– Løn (fast løn er dækket af andre ordninger)
– Salgs- og marketingomkostninger
– Fragtomkostninger

Eksempler på omkostninger som er hverken variable eller faste
Der er desuden omkostninger, som er hverken faste eller variable, og som ikke vil blive dækket i denne kompensationsordning. Eksempler på dette er nedenfor (ikke udtømmende):

– Nedskrivninger, herunder på
– immaterielle anlægsaktiver som goodwill
– materielle anlægsaktiver som bygninger og maskiner
– varelager
– Tab på debitorer
– Hensatte forpligtelser
– Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (realiserede og urealiserede)
– Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital
– Indkomstskatter

Oplysninger under denne overskrift stammer fra www.fsr.dk

Virksomheder omfattet af særlige restriktioner

De virksomheder der er omfattet af denne kompensation er følgende:

– Virksomheder med forbud mod at holde åbent eller hvor forbud ophæves fra 8. juni 2020 eller senere.
– Aktiviteter, der påvirkes af begrænset forsamlingsforbud på 500 personer.
– Aktiviteter, der direkte påvirkes af grænselukninger.
– Aktiviteter der direkte påvirkes af udenrigsministeriets rejsevejledning.
– Omsætningstab på mindst 35%.

For disse virksomheder fastsættes kompensationen på følgende måde:

– Omsætningstab på 35-40% giver kompensation på 25%
– Omsætningstab på 40-45% giver kompensation på 30%
– Omsætningstab på 45-50% giver kompensation på 35%
– Omsætningstab på 50-55% giver kompensation på 40%
– Omsætningstab på 55-60% giver kompensation på 45%
– Omsætningstab på 60-65% giver kompensation på 50%
– Omsætningstab på 65-70% giver kompensation på 55%
– Omsætningstab på 70-75% giver kompensation på 60%
– Omsætningstab på 75-80% giver kompensation på 65%
– Omsætningstab på 80-85% giver kompensation på 70%
– Omsætningstab på 85-90% giver kompensation på 75%
– Omsætningstab på 90-100% giver kompensation på 80%
– Under forbudsperiode ydes 100% kompensation.

Forlængelse af kompensationen

Kompensation for perioden d. 09.07.20-31.10.20

Du kan søge kompensationen for perioden hvis du opfylder én eller flere af følgende restriktioner:
– Forbud mod at holde åbent
– Forbud mod at holde åbent ophævet 08.06.20
– Begrænset åbningstid
– Forsamlingsforbud på over 500 personer
– Forsamlingsforbud på over 50 personer
– Grænselukning (dog perioden 09.07.20-31.08.20)
– Udenrigsministeriets rejsevejledning (dog perioden 09.07.20-31.08.20)

Læs mere her

Genåbning af hjælpepakker

Myndighederne har besluttet at genåbne kompensationsordningerne fra d. 09.12.2020-03.01.2021. Læs mere her. 

Kompensation for faste omkostninger uden revisor erklæring

Indtil nu, har det været sådan, at der skulle laves en revisorerklæring for at kunne søge kompensation for faste omkostninger. Dette er det blevet lavet en ordning for – dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned.
Kompensationen er fra 19.08.20-31.10.20 for 50% af virksomhedens faste og stedbunde omkostninger.

Der skal underskrives en tro- og love-erklæring ved ansøgning.

Du skal være omfattet af én eller flere af følgende restriktioner for at ansøge:
– Forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum (inkl. leverandører)
– Forbud mod at holde åbent
– Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
– Forbud mod forsamlinger på over 50 personer
– Grænselukninger
– Udenrigsministeriets rejsevejledning

Læs mere her

Revisorens rolle

For at modtage kompensationen skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse med. Denne opgørelse skal vise forventet omsætningsnedgang fra 9. marts til 8. juli pga. covid19/coronavirus.

Hvis ansøgningen om kompensation godtages, vil virksomheden få 80% af udgiften til revisorpåtegningen dækket.

Ved udgangen af kompensationsperioden vil man kontrollere omsætning på baggrund af momsindberetninger og stikprøvekontrol. Herefter vil der være efterreguleringer, som vil svare til det reelle omsætningstab.

Kravet om revisorpåtegning er indført for at minimere svindel, samt lette den administrative del hos erhvervsstyrelsen.

Ansøgning

I Skanderborg Revision ApS, har vi udarbejdet en guide til, hvordan du ansøger. Har du spørgsmål til ansøgningsproccessen, kan du altid kontakte os. Læs mere her. 

Der er åben for ansøgning. Vi anbefaler, at tage os med på råd. Hvis ansøgningen om kompensation godtages, vil virksomheden få 80% af udgiften til revisorpåtegningen dækket.

I nogle tilfælde under ansøgningsproccessen opstå krav om, at ansøgningen skal dokumenteres med upload af leje-/leasingaftaler og specifikation af  “øvrige faste omkostninger”.

Ansøgningsfrist d. 30.09.2020
Ansøgningsfrist for 19.08.20-31.10.20 er d. 01.02.2021