Kompensation for faste udgifter

Opdateret d. 07.09.2021

Der kan forekomme særlige krav afhængig af hvilken periode, der ansøge for. Vi henviser til virk.dk for det fulde overblik.

Kompensationsordningen hjælper virksomheder med at få minimeret deres faste omkostninger.  Kompensationsordningen er omfattende og vil inkluderer mange virksomheder. Branche og art er uden betydning.

Virksomheder kan få kompensation fra 25% – 100% af de faste dokumenterbare udgifter i en periode, hvor omsætningen er i markant nedgang. Faste udgifter dækker over eksempelvis husleje,  renteudgifter eller kontraktbunde aftaler (leasing).

Kompensationsgraden afhænger af, hvor meget omsætning, der er mistet på grund af Covid19/Coronavirus.

– Påbudt lukning giver 100% i den lukkede periode.
– Et omsætningsfald på 80-100% giver en kompensation på 80%
– Et omsætningsfald på 60-80% giver en kompensation på 50%
– Et omsætningsfald på 35-60% giver en kompensation på 25%

Krav

Ifm. kompensationsordningen er der nogle krav. Dog gælder ordningen for alle virksomheder uanset branche.

– Virksomheden skal opleve et omsætningsfald på min. 35%.
– Kompensationen lyder på 25-80% på faste udgifter
– For virksomheder der er pålagt at have lukket er der 100% kompensation i den periode, de er pålagt lukning.
– I tilfælde hvor omsætningen ikke er faldet min. 35%, skal kompensationen tilbagebetales.
– Virksomheden skal med tro og love erklæring bekræfte, at omsætningen er faldet med min. 35%.
– De faste udgifter må ikke være mindre end 12.500 kr. i en 3-måneders periode for at få kompensation.
– Der kan maksimalt opnås en kompensation på 110 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
– Virksomheder med underskud i 2019 vil blive reduceret med 25% i den beregnede kompensation . Der kan dog anvendes en anden referenceperiode, der kan ændre på denne beskæring.
– Virksomheder, der har base i skattely lande, kan ikke modtage kompensation.

Hvornår kan man få kompensation for faste omkostninger ?

Nedenfor gives eksempler på omkostninger, hvor der kan modtages kompensation samt hvilke omkostninger der ikke giver ret til kompensation.

Eksempler på omkostninger som dækkes:
Der er nedenfor givet en række eksempler på faste omkostninger, som i udgangspunktet vil blive dækket. Listen er ikke udtømmende. Det skal også bemærkes, at de oplistede omkostninger vil ikke blive dækket, i det omfang de er omsætningsbestemte i den specifikke virksomhed.

– Husleje
– Leje- og leasingomkostninger
– Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
– Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
– Omkostninger til el og opvarmning
– Ejendomsskatter
– Licenser på anvendelse af software m.v.
– Abonnementer (herunder forsikringer)
– Revision m.v. af årsregnskaber
– Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.

Eksempler på omkostninger som ikke dækkes
Nedenfor er der eksempler på variable omkostninger, som ikke vil blive dækket i forbindelse med denne kompensationsordning. Listen er ikke udtømmende.

– Vareforbrug
– Løn (fast løn er dækket af andre ordninger)
– Salgs- og marketingomkostninger
– Fragtomkostninger

Eksempler på omkostninger som er hverken variable eller faste
Der er desuden omkostninger, som er hverken faste eller variable, og som ikke vil blive dækket i denne kompensationsordning. Eksempler på dette er nedenfor (ikke udtømmende):

– Nedskrivninger, herunder på
– immaterielle anlægsaktiver som goodwill
– materielle anlægsaktiver som bygninger og maskiner
– varelager
– Tab på debitorer
– Hensatte forpligtelser
– Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (realiserede og urealiserede)
– Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital
– Indkomstskatter

Kompensation for faste omkostninger uden revisor erklæring

Indtil nu, har det været sådan, at der skulle laves en revisorerklæring for at kunne søge kompensation for faste omkostninger. Dette er det blevet lavet en ordning for – dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned.
Kompensationen er for 50% af virksomhedens faste og stedbunde omkostninger.

Der skal underskrives en tro- og love-erklæring ved ansøgning.

Du skal være omfattet af én eller flere af følgende restriktioner for at ansøge:
– Forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum (inkl. leverandører)
– Forbud mod at holde åbent
– Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
– Forbud mod forsamlinger på over 50 personer
– Grænselukninger
– Udenrigsministeriets rejsevejledning

Revisorens rolle

For at modtage kompensationen skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse med. Denne opgørelse skal vise forventet omsætningsnedgang. Revisor skal erklærer sig om referenceperioden.

Hvis ansøgningen om kompensation godtages, vil virksomheden få 80% af udgiften til revisorpåtegningen dækket.

Ved udgangen af kompensationsperioden vil man kontrollere omsætning på baggrund af momsindberetninger og stikprøvekontrol. Herefter vil der være efterreguleringer, som vil svare til det reelle omsætningstab.

Kravet om revisorpåtegning er indført for at minimere svindel, samt lette den administrative del hos erhvervsstyrelsen.

Ansøgning

Vi anbefaler, at tage os med på råd, når du skal ansøge om kompensation for faste omkostninger. Hvis ansøgningen om kompensation godtages, vil virksomheden få 80% af udgiften til revisorpåtegningen dækket.

I nogle tilfælde under ansøgningsproccessen kan der opstå krav om, at ansøgningen skal dokumenteres med upload af bilag.

Kompensationsperioder, samt tilhørende ansøgningsfrister henviser vi til virk.dk for at finde.