FAQ - Coronavirus

Vi har samlet en række spørgsmål og svar hertil om de mest forekommende spørgsmål ang. coronavirus/covid19 ifm. virksomheder.

Midlertidig lønkompensation

Ifm. den midlertidige lønkompensation, skal medarbejder bruge 5 feriedage?
– Ja, de 5 dage anses som medarbejderens bidrag. Hvis medarbejderen ikke har nogle feriedage tilbage, skal medarbejderen enten afspadsere, holde fri uden løn eller anvende feriedage for det nye ferieår. Virksomheden modtager ikke kompensation i de 5 dage. 

Er en virksomhed med én ansat omfattet?
– Ja, da den ene ansatte udgør 100% af medarbejderstablen, og dermed udgør over 30%, der er fyringstruet.

Skal der benyttes revisorbistand?
– Ja. Dette er et krav for at minimere svindel og for at lette den administrative del.

Kan en virksomhed benytte lønkompensation, hvis der afskediges andre medarbejdere pga. økonomiske årsager?
– Nej. En virksomhed kan ikke få kompensation for nogle ansatte, hvis de afskediger andre medarbejdere på grund af økonomiske årsager.

Må de fyringstruede medarbejdere arbejde i kompensationsperioden?
– Nej. Medarbejderne hjemsendes med fuld løn, men må ikke udføre arbejde.

Læs mere om midlertidig lønkompensation.

Er jeg som selvstændig uden ansatte omfattet af lønkompensation?
– Nej. Det gælder kun for ansatte.

Kompensation for faste udgifter

Hvor høj kompensation kan en virksomhed få for faste udgifter?
– Det afhænger af hvor stort et omsætningstabet, der har været, som konsekvens af Covid19/coronavirus.

Et omsætningsfald på 80-100% giver en kompensation på 80%
Et omsætningsfald på 60-80% giver en kompensation på 50%
Et omsætningsfald på 35-60% giver en kompensation på 25%

Hvilke krav er der for at få kompensation?
– Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 12.500 kr. i perioden.
– Virksomheden skal opleve et omsætningsfald på min. 35%. Virksomheden skal med tro og love erklæring bekræfte omsætningsfaldet.
– Der kan maksimalt opnås en kompensation på 110 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
– Der skal indsendes en revisorpåtegnet opgørelse

Kan en virksomhed få kompensation til udgifter til den revisorpåtegnet opgørelse ved ansøgning?
– Ja, hvis ansøgningen godtages, vil virksomheden få 80% af udgiften til revisorpåtegningen dækket.

Kompensation for selvstændige

Hvad er kravene for denne kompensationsordning?
– Det er et krav, at virksomheden oplever et fald på min. 30% pga. coronavirus/Covid19.
– Ordningen gælder for virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte.
– For at du som ejer kan ansøge om kompensationen, skal du eje mindst. 25% og arbejde i virksomheden.
– Virksomheden skal have haft en gennemsnitlig omsætning på min. 15.000 kr. i måneden i den forudgående periode.
– Virksomheden og ejer skal senest pr. 01.02.20 være registreret i henholdsvis CVR-registret og CPR-registret.
– Den selvstændiges personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i 2020.

Hvad sker der, hvis man ikke overholder kravene men modtager kompensationen?
– Hvis der ansøges om kompensation, men det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med min. 30%, skal kompensationen tilbagebetales med tillæg af renter. Ligeledes skal kompensationen tilbagebetales, hvis den selvstændige personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020.

Hvad med freelancere?
– Freelancere uden CVR-nummer vil i nogle situationer, kunne modtage en tilsvarende kompensation. Det kræver en B-indkomst på min. 180.000 kr. i 2019.

Læs mere om kompensation for omsætningstab.

Øvrige spørgsmål

Har medarbejderen ret til løn, hvis arbejdsgiver sender vedkommende hjem pga. sikkerhedsforanstaltning?
– Ja, hvis det er virksomhedens beslutning. Det kan f.eks. være pga. rejser eller personer tæt på er smittet med coronavirus. Der kan aftales hjemmearbejde, hvis muligt.

Hvordan skal man som virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder ikke møder på arbejde pga. pasning af sine børn som følge af coronavirus og dermed lukning af daginstitutioner?
– En medarbejder er forpligtet til at møde på arbejde uanset om vedkommende ikke kan få sit barn passet. Dette gælder også, når daginstitutionerne er lukket. Medarbejderen må finde alternative pasningsmuligheder. Vi opfordrer dog til at finde en løsning sammen. Det kan være, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller bruge ferie.

Kan en medarbejder give sig selv karantæne?
– Nej. Dette skal være givet af en læge eller sundhedsmyndighed, ellers kan udeblivelse fra arbejde uden saglig grund, føre til ansættelsesmæssige konsekvenser. Som udgangspunkt anses karantæne eller sygdom som følge af covid-19 ikke som saglig grund til afskedigelse.

Vil lukningen af grænser få konsekvenser for import og eksport?
– Som det ser ud lige nu, vil det ikke have konsekvenser for import og eksport af varer.

Skal der betales skat af kompensation?
Ja. Kompensation er skattepligtig og indgår i virksomhedens indkomst. Virksomheden har pligt til at indberette kompensationsbeløbet på skat.dk.

Hvis man har gæld til det offentlige, vil det ikke blive modregnet.